Znanje za dvig kakovosti storitev

Namen fokusnega področja

Aktivnosti partnerstva SRIPT na fokusnem področju Znanje za dvig kakovosti storitev so usmerjene v dvig usposobljenosti obstoječih kadrov, višanje kakovosti proizvodov in storitev, dvig konkurenčnosti, boljše znamčenje, izboljšanje organizacije dela, organizacijske klime in kulture ter strokovnosti.

Kakovost lahko dvignemo na tri načine: z investicijami v ponudbo (v otipljive elemente npr. soba, bazen, opremljenost, …), z izboljšavami načina izvajanja storitev in z dvigom ugleda turističnega ponudnika skozi razvoj in učvrstitev njegove blagovne znamke.

Ključna pod-področja delovanja

To prioritetno področje se fokusira na pridobivanje in združevanje znanj vseh deležnikov za dvig kakovosti na vseh treh področjih. Vse aktivnosti so razdeljene na pet vsebin:

Turistični inovacijski center in Klinika za turistične storitve

Oblikovanje in delovanje takšnega centra, kjer bodo zbrani predstavniki gospodarstva, raziskovalnih inštitucij in druge zainteresirane javnosti oblikovali procesne, proizvodne, tržne, organizacijske in druge inovacije.

Interni sistem kakovosti storitev

Oblikovanje generičnih internih sistemov kakovosti storitev za turistična podjetja s podsistemi: sistem standardnih delovnih postopkov – SDP, sistem usposabljanj za kakovostno izvajanje SDP, sistem spremljanja izvajanja storitev in sistem nagrajevanja zaposlenih.

GT akademija

Usposabljala bo zaposlene, vodstva, trenerje, mentorje in druge zainteresirane javnosti

Platforma znanj in kompetenc

Platforma namenjena oblikovanju platforme za reševanje pomanjkanja sodelovanja ter prenosa znanja in informacij med turističnimi podjetji samimi in med turističnimi podjetji ter izobraževalnimi institucijami (srednjimi šolami, strokovnimi šolami in fakultetami, ki izobražujejo mlade potenciale za delo v turizmu).

Znak kakovosti turizma

Oblikovanje različnih blagovnih znamk na področju turizma, ki jim je skupno, da izpostavljajo najboljše ponudnike v Sloveniji.

Cilji področja znanje za dvig kakovosti storitev

Skladno s petimi  temeljnimi področji, si zastavljamo naslednje cilje

 • oblikovanje generičnih internih sistemov kakovosti storitev in sistemov po meri za različna turistična podjetja in njihove poslovne operacije,
 • razvoj novih proizvodnih, storitvenih, organizacijskih in trženjskih turističnih inovacij,
 • pospeševanje izobraževanja in praktičnega usposabljanja ter izmenjava kadrov,
 • oblikovanje osrednjega slovenskega učnega centra za vseživljenjsko učenje na področju gostinstva in turizma,
 • oblikovanje znakov kakovosti za osnovne in tematske turistične proizvode.

Ključni projekti

 1. 1
  Področje Turistični inovacijski center - TIC

  Obrazložitev: Področje Turistični inovacijski center – TIC predstavlja oblikovanje in delovanje takšnega centra, kjer bodo zbrani predstavniki gospodarstva, raziskovalnih inštitucij in druge zainteresirane javnosti oblikovali procesne, proizvodne, tržne, organizacijske in druge inovacije. TIC bo deloval v okvirju SRIPT-a. Center bo namenjen tudi oblikovanju novih blagovnih znamk in turističnih proizvodov, kot so na primer znamke hotelske verige, slovenski glamping, savna ali masaža. V centru bo posebna pozornost posvečena zbiranju in obdelavi podatkov o turistih znotraj aktivnosti marketinškega informacijskega sistema, ki bo s pomočjo sodobnih analitičnih orodij omogočal učinkovito profiliranje gostov.

  Osrednji del TIC-a bo Klinika za turistične storitve. Osnovni namen Klinike bo inoviranje ponudbe v turizmu in pri s turizmom povezanih ponudnikih v Sloveniji skozi dvig tehnične in funkcionalne kakovosti storitev. Z inoviranimi turističnimi proizvodi in storitvami bi ohranjala podjetja konkurenčnost in oblikovala izboljšane turistične proizvode in storitve z dodano vrednostjo. Na Kliniki za turistične storitve se bo izvajal proces inoviranja in razvoja turističnih proizvodov in storitev ter posredovanje znanja zainteresiranim javnostim. Klinika za turistične storitve je lahko fizični prostor (posvetovalnice, pisarne, razvojni laboratorij) in/ali informacijska platforma.

  V razvojnih laboratorijih in ambulantah bodo storitve izvajali doktorji znanosti, raziskovalci in strokovnjaki na posameznih področjih (hotelirstvo, gostinstvo, kulinarika, gastronomija, prehrana, oblikovanje, arhitektura, glasba, etnologija, antropologija, urbanizem, krajinska arhitektura, psihologija, ekonomija in poslovne vede, medicina, zdravstvene vede in drugi), ki bodo lahko s svojim strokovnim delovanjem ponudili na enem mestu storitve za izboljšanje poslovanja gospodarskih in drugih subjektov, ki delujejo na področju turizma. Gre za neposreden prenos znanj iz univerzitetnih in raziskovalnih okolij v gospodarstvo z namenom povečanja dodane vrednosti v turizmu in posledično višanja konkurenčnosti in BDP.

  Klinika za turistične storitve bo ponujala storitve za turistične in s turizmom povezane ponudnike. Razvojna laboratorijska dejavnost bo proizvajala nova znanja oz. predloge novih turističnih proizvodov in storitev, predvsem z implementacijo avtentičnih vsebin (ohranjena narava in kulturna dediščina) in aktivnosti v turistično ponudbo, v ambulantah bodo diagnosticirali stanje in ponujali konkretne rešitve izboljšav obstoječih turističnih proizvodov in storitev, lekarna bo imela nabor zdravil za izboljšave turističnih proizvodov in storitev.

  • Cilj: razvoj novih proizvodnih, storitvenih, organizacijskih in trženjskih turističnih inovacij.
  • Rezultati: nove inovacije.
  • Aktivnosti: oblikovanje procesnih, proizvodnih, tržnih, organizacijskih in druge inovacij; delovanje marketinško informacijskega centra – MIC; delovanje diagnostičnih in razvojnih centrov; delovanje e-platforme Klinike za storitve.
  • Kazalniki: Število turističnih  podjetij, kjer se izvaja inovacijska dejavnost. Trenutnega podatka ni.

 2. 2
  Področje Interni sistemi kakovosti storitev - INKS

  Obrazložitev: Področje Interni sistemi kakovosti storitev – INKS predvideva oblikovanje generičnih internih sistemov kakovosti storitev za turistična podjetja s podsistemi:

  • sistem standardnih delovnih postopkov – SDP,
  • sistem usposabljanj za kakovostno izvajanje SDP,
  • sistem spremljanja izvajanja storitev in sistem nagrajevanja zaposlenih.

  To področje predvideva oblikovanje INKS za gostinska podjetja in INKS za potovalne agencije. INKS je sistem, ki se nanaša na funkcionalno kakovost: kako izvajati storitve in poskrbeti, da so v turističnih podjetjih čim nižji organizacijski razkoraki kakovosti storitev (pozicioniranje, specifikacija, izvajanje in komunikacija).

  INKS bo jasno in pregledno sistemsko ogrodje za oblikovanje lastnih sistemov kakovosti v turističnih podjetjih, ne glede na velikost, področje in vrsto objekta. Pri tem je potrebno poudariti, da pri INKS ne gre za spodbujanje certificiranja z znanimi certifikati kakovosti, kot so npr. ISO standardi, temveč za oblikovanje standardov in pravil za izvajanje poslovnih operacij. INKS bo sestavljen iz treh osnovnih faz: vodenje za kakovost, implementacija kakovosti in evalvacija kakovosti.

  • Cilj: oblikovanje generičnih sistemov kakovosti storitev za različna turistična podjetja in njihove poslovne operacije.
  • Rezultati: oblikovani generični sistemi kakovosti storitev.
  • Aktivnosti: oblikovanje generičnih internih sistemov kakovosti storitev za turistična podjetja s podsistemi: sistem standardnih delovnih postopkov – SDP, sistem usposabljanj za kakovostno izvajanje SDP, sistem spremljanja izvajanja storitev in sistem nagrajevanja zaposlenih.
  • Kazalniki: Število turističnih  podjetij, kjer se implementira sistem kakovosti storitev. Trenutnega podatka ni.

 3. 3
  Področje Platforma znanj in kompetenc

  Obrazložitev: Področje Platforma znanj in kompetenc je namenjeno oblikovanju platforme za reševanje pomanjkanja sodelovanja ter prenosa znanja in informacij med turističnimi podjetji samimi in med turističnimi podjetji ter izobraževalnimi institucijami (srednjimi šolami, strokovnimi šolami in fakultetami, ki izobražujejo mlade potenciale za delo v turizmu). Platforma hkrati uravnava ponudbo in povpraševanje po znanju in kompetencah v turizmu, sistematično dviguje raven obeh in s tem organizirano dviguje kakovost izvajanja storitev. Namen je vzpostaviti informacijsko podprto interaktivno bazo, ki povezuje ponudbo in povpraševanje po znanju in kompetencah in omogoča na enem mestu dostop, informacije in izmenjavo vsem zainteresiranim deležnikom v turizmu.

  Cilj, ki se zasleduje, je pospeševati izobraževanje in praktično usposabljanje zaposlenih v nekonkurenčnih podjetjih glede na potrebe teh podjetij (medsebojna izmenjavo zaposlenih podjetij po vertikali in horizontali oz. pošiljanje zaposlenih na treniranje in omogočanje kakovostnim zaposlenim, da svoje znanje prenašajo v druga podjetja s čimer se sistematično prenašajo znanja in izboljšujejo kompetence, posledično pa se zvišuje kakovost storitev v turizmu). Pomemben cilj je na enem mestu pospeševati vključevanje mladih potencialov v delo in jih povezovati s povpraševanjem turističnega gospodarstva Slovenije.

  • Cilj: pospeševanje izobraževanja in praktičnega usposabljanja ter izmenjava kadrov.
  • Rezultati: oblikovana platforma za izmenjavo znanj in kadrov.
  • Aktivnosti: oblikovanje informacijsko podprto interaktivne baze.
  • Kazalniki: Število usposabljanj, število izmenjanega kadra, število udeležencev na usposabljanjih. Trenutnega podatka ni.

 4. 4
  GT akademija

  Obrazložitev: To področje je namenjeno oblikovanju osrednjega učnega centra za vseživljenjsko učenje na področju gostinstva in turizma. V GT akademiji se bo usposabljalo zaposlene, vodstva, trenerje, mentorje in druge zainteresirane javnosti. GT akademija bo ponudila celoten nabor programov usposabljanj za gostinska podjetja kot tudi za potovalne agencije ter turistične destinacije. Delovala bo v tesni povezavi s delovanjem na področju oblikovanja internih standardov kakovosti kot tudi Kliniko za turistične storitve. Namen GT akademije je ponuditi celovite rešitve za usposabljanje zaposlenih na vseh delovnih mestih v turizmu. Predvsem se bo GT akademija posvetila usposabljanju za praktično usposobljenost opravljanja del v turističnih podjetjih. Narejena bo po sistemu akademij mednarodnih turističnih podjetij, ki tako usposabljajo vse svoje zaposlene za kakovostno izvajanje storitev. Namen GT akademije ni zamenjati obstoječe učne centre za formalno izobraževanje, temveč zapreti vrzeli med ponudbo in povpraševanjem znanja s ponudbo kakovostnih programov usposabljanj.

  • Cilj: oblikovanje osrednjega slovenskega učnega centra za vseživljenjsko učenje na področju gostinstva in turizma.
  • Rezultati: oblikovan in delujoč center.
  • Aktivnosti: oblikovanje centra, izvedba usposabljanj, delovanje centra.
  • Kazalniki: Število usposabljanj, število izmenjanega kadra, število udeležencev na usposabljanjih. Trenutnega podatka ni.

 5. 5
  Področje Znak kakovosti

  Obrazložitev: Področje Znak kakovosti je namenjeno oblikovanju različnih blagovnih znamk na področju turizma, ki jim je skupno, da izpostavljajo najboljše ponudnike v Sloveniji. To področje vsebuje razvoj kriterijev ocenjevanja, metodologije ocenjevanja in izvedbe ocenjevanja najboljših ponudnikov v prehrambnem in nastanitvenem gostinstvu, najboljših potovalnih agencij in prevoznikov ter najboljših turističnih atrakcij. Takšen znak bi se razvil na podlagi primerov dobrih praks destinacijskih blagovnih znamk v Sloveniji in v tujini.

  • Cilj: oblikovanje znakov kakovosti za osnovne in tematske turistične proizvode.
  • Rezultati: oblikovani in podeljeni znaki.
  • Aktivnosti: razvoj kriterijev ocenjevanja, metodologije ocenjevanja in izvedbe ocenjevanja najboljših ponudnikov.
  • Kazalniki: Število ocenjenih ponudnikov. Trenutnega podatka ni.

Ključni dogodki

 • MEGA DOGODEK

 • USPOSABLJANJA

 • DELAVNICE

Napovedujemo*

 • DELAVNICA

 • DELAVNICA

 • DELAVNICA

 • DELAVNICA

 • DELAVNICA

 • DELAVNICA

 • DELAVNICA

*spremljajte našo spletno stran


Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2. »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.«

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com